Szukasz nowych wyzwań?

Sprawdź nasze oferty pracy

Specjalista ds. dotacji/funduszy unijnych

Główne informacje

Miejsce pracy: Gdańsk, Olsztyn
Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu
Liczba etatu: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania dodatkowe

ukończone studia podyplomowe z zakresu Funduszy Unii Europejskiej;

ukończone kursy z zakresu wdrażania Funduszy Unii Europejskiej

Wymagane dokumenty i oświadczenia

CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie (brak własnoręcznego podpisu na wymienionych dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych),

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Opis stanowiska

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

Monitorowanie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, pozyskiwanie informacji o możliwościach finansowania inwestycji firmy ze środków publicznych i niepublicznych,

Wyszukiwanie informacji o ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia konkursach i procedurach naboru wniosków w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej,

samodzielne przygotowywanie wniosków o dofinansowanie finansowanych ze środków Funduszy Europejskich,

Zarządzanie realizowanymi projektami w kwestiach organizacyjnych, rzeczowych i finansowych,

Wykonywanie analizy finansowej oraz monitoring kosztów,

Nadzór nad złożonymi wnioskami i korespondencją prowadzoną z instytucjami finansującymi

Wymagania niezbędne/konieczne:

wykształcenie wyższe magisterskie,

minimum 1-letne doświadczenie zawodowe znajomość:

Regionalnych Programów Operacyjnych województw na lata 2014-2020;

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel) i co najmniej dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych (ksero, drukarka, skaner, fax, projektor itd.)